Authors

Page 4 of 52

Nickname Name Country Action
Andrew Mikolajski  Andrew Mikolajski    Browse Items 
Andrew T. Leiser  Andrew T. Leiser    Browse Items 
Angela Kay Kepler  Angela Kay Kepler    Browse Items 
Angela Overy  Angela Overy    Browse Items 
Ann Gore  Ann Gore    Browse Items 
Ann Lovejoy  Ann Lovejoy    Browse Items 
Annabel Whitney Baggaley Hine  Annabel Whitney Baggaley Hine    Browse Items 
Anne Bliss  Anne Bliss    Browse Items 
Anne Gutteridge  Anne Gutteridge    Browse Items 
Anne Ophelia Todd Dowden  Anne Ophelia Todd Dowden    Browse Items 
ANON  ANON    Browse Items 
Anthony William Darnell  Anthony William Darnell    Browse Items 
April Pettinger  April Pettinger    Browse Items 
Huntington  Archer Milton Huntington  US  Browse Items 
Armen Takhtajan  Armen Takhtajan    Browse Items 
Art Berstein  Art Berstein    Browse Items 
Arthur C Langlois  Arthur C Langlois    Browse Items 
Arthur Cronquist  Arthur Cronquist    Browse Items 
Jacobson  Arthur Lee Jacobson  US  Browse Items 
Arthur Lee Jacobson  Arthur Lee Jacobson    Browse Items